Reglement

Hieronder vind je de integrale tekst van het gebruikersreglement van de bib van Putte. Daarin staat vermeld wat er mag of niet mag, en hoeveel het eventueel kost.

Opgelet, vanaf 5 oktober 2022 geldt het nieuwe Gebruikersreglement van Regiobib Rivierenland.

  

Bib-logo met de tekst 'Spelregels'

1.            De Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Putte is vrij toegankelijk voor iedereen; zij is een democratische instelling. Haar collecties, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan de behoeften inzake ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

2.            Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs. Iedereen die wordt ingeschreven, ontvangt een lenerskaart die kosteloos wordt afgeleverd. Bij verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling van 2.00 euro.

3.            Tarieven voor het jaarlijks te betalen inschrijvingsgeld:
•             0 tot en met 11 jaar: 0.00 euro
•             12 tot en met 17 jaar: 2.00 euro
•             18 tot en met 59 jaar: 4.00 euro
•             60 jaar of meer: 2.00 euro.

4.            Het uitlenen van boeken, dvd’s en tijdschriften is gratis. De uitleentermijn bedraagt drie weken; indien uitgeleend tussen 10 juni en 10 augustus is dat vijf weken. De op het uitleenticket vermelde terugbrengdatum is bindend. Bij online-verlenging is de door het uitleensysteem doorgegeven datum bindend.
Een drietal dagen voordat de uitleentermijn verstrijkt, wordt de lener hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten ontleend worden.
Een verlenging van de uitleentermijn is alleen moge¬lijk indien de materialen niet door andere leners zijn gereserveerd, en indien de totale uitleentermijn niet meer dan zeventig dagen bedraagt.
Het aantal boeken, tijdschriften en/of dvd’s dat tegelijkertijd op een lenerskaart kan worden uitgeleend, is beperkt tot tien.

5.            Wie geleende materialen langer in zijn/haar bezit houdt dan de uitleentermijn, betaalt per boek, tijdschrift of dvd-doosje een boete van 0.10 euro per dag.
Voor het verzenden van de brief of brieven waarmee de lener op de hoogte wordt gebracht van het overschrijden van de uitleentermijn, wordt 1.00 euro per brief aangerekend.
Indien boeken, tijdschriften en/of dvd’s na honderd dagen nog niet werden teruggebracht, worden ze beschouwd als verloren. De lener dient dan de aankoopprijs van het materiaal te betalen, verhoogd met een boete van 10 euro en de gemaakte administratiekosten.

6.            Boeken, tijdschriften of dvd’s die uitgeleend zijn, kunnen worden gereserveerd tegen 0,60 euro per stuk. Als het gereserveerde materiaal beschikbaar is, wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht. Het dient dan binnen de tien kalenderdagen te worden opgehaald.

7.            De bibliotheekgebruikers kunnen aan de balie of online suggesties doen om een bepaald boek of bepaalde dvd op te nemen in de bibliotheekcollectie. Indien de aanvrager dit boek of deze dvd voor zichzelf wenst voor te behouden, dient hiervoor 0,60 euro betaald te worden.

8.            Boeken of dvd’s die niet voorhanden zijn, kunnen worden aangevraagd in een andere bibliotheek. De kost die hiervoor wordt aangerekend, bedraagt 2.50 euro per stuk.

9.            De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

10.          De lener is verantwoordelijk voor de op zijn/haar naam geleende materialen. Bij het ontvangen van beschadigd materiaal dient hij/zij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij/zij aansprakelijk worden gesteld.

11.          De lener dient zorg te dragen voor het geleende materiaal. Bij verlies of ernstige beschadiging moet hij/zij de kostprijs ervan betalen, eventueel verhoogd met de verwerkingskosten. Voor materiaal dat niet meer verkrijgbaar is, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. Ingeval van betwisting wordt de zaak aan het beheersorgaan ter beoordeling voorgelegd.
Verloren materiaal dat vergoed werd en nadien wordt teruggevonden, wordt niet meer teruggenomen door de bibliotheek.

12.          In de bibliotheek dient de gebruiker de rust te respecteren.

13.          De referentiewerken, de dag- en weekbladen en het laatst verschenen nummer van de verschillende tijdschriften kunnen alleen ter plaatse geraadpleegd worden.

14.          Een fotokopieertoestel staat ter beschikking van iedereen die ingeschreven is. Er worden uitsluitend fotokopieën gemaakt van documenten die tot de bibliotheek behoren.
Tarieven per bladzijde:
•             A4 zwart-wit: 0.10 euro
•             A4 kleur: 1.00 euro
•             A3 zwart-wit: 0.20 euro
•             A3 kleur: 2.00 euro

15.          De bepalingen in verband met het gebruik van internet worden in een afzonderlijk reglement gepreciseerd.

16.          De gebruiker kan voor informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel. In de hoofdbibliotheek is een informatieafdeling voorzien. Deze omvat algemene informatie over de gemeente, een plattegrond van de gemeente, informatie van de provinciale, de Vlaamse en de nationale overheid, telefoongidsen, documentatie van onderwijsinstellingen, enz.

17.          Dieren en hinderende voorwerpen mogen niet worden binnengebracht. Het gebruik van skateboards, rolschaatsen en steppen is verboden in het bibliotheekgebouw.
In de bibliotheek mag er niet gegeten of gedronken worden op de eerste en de tweede verdieping.

18.          Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld.

19.          Om ernstige redenen kan een lener uitgesloten worden door het beheersorgaan op voorstel van de bibliothecaris.

20.          Alle onvoorziene gevallen worden op de meest gepaste wijze geregeld door de bibliothecaris of zijn plaatsvervanger.

21.          Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement, dat hem/haar overhandigd wordt bij de inschrijving.