Reglement

Regiobib Rivierenland “Een sterk verhaal”, hierna “Regiobib Rivierenland” genoemd, dat zijn de openbare bibliotheken van de lokale besturen van Berlaar, Bonheiden, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Nijlen, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Deze acht bibliotheken hanteren een gemeenschappelijk gebruikersreglement.

Welkom

 1. Iedereen is welkom in de bibliotheken van Regiobib Rivierenland. Men kan er materialen lenen, lezen, internetten, studeren, aan activiteiten deelnemen en mensen ontmoeten. Het bibliotheekpersoneel staat paraat om te helpen en vragen te beantwoorden.
 1. De bibliotheek biedt collecties, diensten en activiteiten aan in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.
 1. De openingstijden staan vermeld aan de ingang en op de websites van de verschillende bibliotheken.

Lidmaatschap

 1. Om lid te worden moet men zich aanmelden met een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of verblijfsvergunning). Na inschrijving kan men meteen gebruikmaken van de uitleendiensten van alle bibliotheken van Regiobiblotheek Rivierenland.
 1. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben de toestemming van een ouder (of voogd) nodig om zich in te schrijven.
 1. Vanaf 18 jaar betaalt men een jaarlijks lidgeld. De tarieven staan vermeld in het gemeentelijk retributiereglement.
 1. Wijzigingen in de contactgegevens (adres, e-mail, telefoon of gsm) moeten meteen worden doorgegeven aan de bibliotheek.
 1. De bibliotheek gebruikt de geregistreerde lenersgegevens uitsluitend voor de eigen administratie. De bibliotheken van Regiobib Rivierenland verplichten zich ertoe de bestaande wetgeving inzake privacy na te leven.
 1. De leenverrichtingen gebeuren via een elektronische identiteitskaart (eID, kids-ID). Leners zonder identiteitskaart ontvangen een lenerspas. De kostprijs voor de vervanging van een verloren of beschadigde lenerspas staat vermeld in het gemeentelijk retributiereglement.

Lenen, leentermijnen en verlengen

 1. Het lenen van materialen in de bibliotheken van Regiobib Rivierenland is gratis.
 1. Per lidmaatschap kan men maximaal vijftien materialen tegelijk lenen (waarvan maximaal één game en maximaal 2 sprinters). Dit aantal geldt voor de acht bibliotheken samen.
 1. De bibliotheek kan het aantal materialen rond een actueel thema per lener tijdelijk beperken.
 1. Naslagwerken, dagbladen en de laatst verschenen nummers van de respectieve tijdschriften kunnen niet geleend worden. Men kan ze uitsluitend ter plaatse raadplegen.
 1. Kinderen tot 12 jaar kunnen uitsluitend materialen van de jeugdafdeling lenen.
 1. Leden met openstaande schulden kunnen geen materialen lenen.
 1. De leentermijn bedraagt vier weken voor alle materialen, uitgezonderd de collectie sprinters twee weken.
 1. De uiterste inleverdatum staat vermeld op het papieren of digitale bewijs dat men ontvangt bij het lenen van materialen. Die datum kan men ook online terugvinden via ‘Mijn Bibliotheek’.
 1. De leentermijn kan men eenmaal met vier weken verlengen, uitgezonderd gereserveerde werken, sprinters en materialen van bibliotheken buiten het werkgebied van Regiobib Rivierenland (zie §21). De leentermijn verlengen is mogelijk op de website van de bibliotheek (via "Mijn bibliotheek"), ter plaatse in de bibliotheek, of telefonisch (alleen tijdens de openingstijden).

Reserveren

 1. De reservering van materialen van de bibliotheken van Regiobib Rivierenland  is kosteloos. Het plaatsen van een reservering kan online (via ‘Mijn Bibliotheek’) of in de bibliotheek. 
   
 2. Per lidmaatschap kan men maximaal drie materialen tegelijk reserveren.
   
 3. Aan de balie kan men vragen om via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) materialen van een bibliotheek buiten het werkgebied van Regiobib Rivierenland over te laten komen. De kostprijs voor deze dienstverlening staat vermeld in het gemeentelijk retributiereglement.
 1. Als een gereserveerd materiaal beschikbaar is, brengt de bibliotheek de lener hiervan op de hoogte. Het blijft tien kalenderdagen ter beschikking aan de balie.

Inleveren

 1. Materialen moet men in dezelfde bibliotheek inleveren als waar men ze geleend heeft.
 1. Een inleverbus biedt de mogelijkheid om bibliotheekmaterialen buiten de openingstijden terug te brengen. Deze materialen worden pas op de eerstvolgende werkdag na de inlevering als ingenomen geregistreerd.
 1. Als men slechts een deel van de geleende materialen terugbrengt, wordt de leentermijn van de overige materialen niet automatisch verlengd.
 1. De bibliotheek rekent een boete aan per materiaal en per dag dat het te laat is ingeleverd. Dit bedrag staat vermeld in het gemeentelijk retributiereglement.
 1. Als de bibliotheek beschikt over het e-mailadres van de lener, ontvangt zij/hij drie dagen voor de overschrijding van de uiterste inleverdatum een automatische herinnerings-e-mail. De lener blijft echter zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de uiterste inleverdatum, ook als de herinnerings-e-mail niet verstuurd of ontvangen werd.
 1. Eén week na de overschrijding van de uiterste inleverdatum verstuurt de bibliotheek een eerste aanmaning: per e-mail als de bibliotheek over een e-mailadres beschikt, per brief als dat niet het geval is.
 1. Drie weken na de overschrijding van de uiterste inleverdatum verstuurt de bibliotheek per brief een tweede aanmaning.
 1. Zes weken na de overschrijding van de uiterste inleverdatum verstuurt de bibliotheek per brief een materiaalvergoedingsnota. Daarin wordt vermeld dat de bibliotheek het dossier zal doorgeven aan de gemeentelijke financiële dienst als de geleende materialen niet binnen de twee weken zijn ingeleverd.
 1. Acht weken na de overschrijding van de uiterste inleverdatum beschouwt de bibliotheek de geleende materialen definitief als verloren. De lener moet een vergoeding betalen, zoals bepaald in het retributiereglement. Het dossier wordt overgemaakt aan de gemeentelijke financiële dienst.
 1. De kostprijs voor de verzending van aanmaningsbrieven staat vermeld in het gemeentelijk retributiereglement.
 1. Het feit dat men geen aanmanings- en/of herinnerings-e-mails of -brieven ontvangen heeft, is geen reden tot  kwijtschelding van boetes.
 1. Zodra een dossier is overgemaakt aan de gemeentelijke financiële dienst, kan betalen niet meer in de bibliotheek. Men moet dan de instructies van de financiële dienst volgen.

Verlies of beschadiging

 1. Leners zijn verantwoordelijk voor de op hun naam geleende materialen. Mogelijke beschadigingen of het ontbreken van bijlagen moet men voorafgaand aan het lenen signaleren aan het bibliotheekpersoneel. Zo niet is de lener aansprakelijk voor de beschadiging of de ontbrekende bijlagen.
 1. Na verlies of beschadiging van materialen moet men deze vergoeden. De tarieven staan vermeld in het gemeentelijk retributiereglement.
   
 2. De bibliotheek neemt geen verloren materialen terug die na vergoeding alsnog worden teruggevonden.

Algemene bepalingen

 1. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor schade door het gebruiken, hanteren of benutten van in de bibliotheek geleende materialen, van welke aard ook.
 1. In de bibliotheek kan men fotokopiëren en afdrukken. De tarieven staan vermeld in het gemeentelijk retributiereglement.
 1. Het is verboden gegevens waarop auteursrecht berust te kopiëren.
 1. De lener kan voorstellen doen voor de aankoop van nieuwe materialen. De bibliotheek houdt hiermee rekening voor zover dit past in het aankoopbeleid.
 1. In de bibliotheek mag men niet roken of eten. Dranken zijn alleen toegestaan waar het expliciet is toegelaten.
 1. Dieren zijn niet toegestaan in de bibliotheek, uitgezonderd assistentiedieren.
 1. Skateboards, rolschaatsen, steps en andere vervoermiddelen zijn verboden in de bibliotheek.
 1. In geval van diefstal doet de bibliotheek aangifte bij de politie.
 1. De bibliothecaris (of haar/zijn plaatsvervanger) kan, als daarvoor gegronde redenen zijn, iemand de toegang tot de bibliotheek weigeren. Het college van burgemeester en schepenen kan, op voordracht van de bibliothecaris, het lidmaatschap van iemand weigeren of intrekken.
 1. Enkel de bibliothecaris (of  haar/zijn plaatsvervanger) kan uitzonderingen op de bepalingen van dit reglement toestaan. Bij onvoorziene situaties zal de bibliothecaris (of haar/zijn plaatsvervanger) een gepaste beslissing treffen.
 1. Door gebruik te maken van de bibliotheek verklaart elke lener en bezoeker zich akkoord met dit reglement.